E-Klets Principles

WEES VRIENDELIK EN BEDAGSAAM

Ons is almal saam hier om ‘n welkome omgewing te skep. Kom ons behandel almal met respek. Gesonde debatte is natuurlik, maar vriendelikheid word vereis.

GEEN HAATSPRAAK OF BOELIE-GEDRAG NIE

Maak seker dat almal veilig voel. Afknouery van enige aard word nie toegelaat nie en afbrekende opmerkings oor dinge soos ras, godsdiens, kultuur, seksuele oriëntasie of geslag is teen die beginsels van hierdie platform.

HOU PLASINGS RELEVANT

Die belangrikste doel van hierdie platform is om mekaar te motiveer; asook om inligting/kennisgewings te deel oor die handhawing van algemene gesondheid deur die volg van Die 28 Dae Eetplan. Moet asseblief nie onverwante inhoud plaas nie.

GEEN ADVERTENSIES OF “SPAM” NIE

Moet asseblief nie hierdie platform gebruik om te adverteer of om jouself, jou bladsy of jou besigheid te bevorder nie. Moenie kettingboodskappe en/of klik-aas op die platform plaas nie.

GEEN DEEL VAN KONTAKINLIGTING NIE

Die doel van hierdie platform is om ‘n plek te bied vir gesamentlike ondersteuning. Daarom vra ons lede om gesprekke met ander lede op hierdie platform te hou, sodat almal daarby kan baat. Kommentaar of versoeke om kontakinligting soos e-posadresse of selfoonnommers met ander lede aan te vra of te deel, word nie toegelaat nie.

DEEL VAN RESEPTE

Om resepte te deel is wonderlik, maar kopiereg skending is nie. Tensy ‘n resep jou eie is, word geen skermgrepe of geskrewe resepte uit resepteboeke, e-boeke of toepassings (“apps”) toegelaat nie.

BE KIND AND CONSIDERATE

We are all here to create a welcoming environment. Let’s treat everyone with respect. Healthy debates are natural, but kindness is required.

NO HATE SPEECH OR BULLY BEHAVIOR

Make sure everyone feels safe. Bullying of any kind is not allowed and derogatory remarks about things like race, religion, culture, sexual orientation or gender are against the principles of this platform.

KEEP PLACEMENTS RELEVANT

The main purpose of this platform is to motivate each other; as well as sharing information / notices on maintaining general health by following The 28 Day Diet. Please do not post unrelated content.

NO ADVERTISEMENTS OR SPAM

Please do not use this platform to advertise or promote yourself, your page or your business. Do not place chain messages and / or click bait on the platform.

NO PART OF CONTACT INFORMATION

The purpose of this platform is to provide a place for mutual support. Therefore, we ask members to have conversations with other members on this platform so that everyone can benefit from it. Comments or requests to request or share contact information such as email addresses or cell phone numbers with other members are not allowed.

SHARING OF RECIPES

Sharing recipes is great, but copyright infringement is not. Unless a recipe is your own, no screenshots or written recipes from recipe books, e-books or apps are allowed.